Katastar i ZK - Rješenje o uvjetima građenja

Izrada elaborata za katastar i zemljišnu knjigu.


Rješenje o uvjetima građenja

Rješenje o uvjetima građenja (upravni akt) je dokument koji je potreban za građenje zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2. Rješenje o uvjetima građenja izdaje se za građenje cijele građevine.

Tko izdaje rješenje o uvjetima građenja?
Rješenje o uvjetima građenja izdaje nadležno tijelo županije ili velikog grada, ili Grada Zagreba - ovisno na kojem području se gradi građevina.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva
Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor, uz kojeg prilaže:

  1. Tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,tj. geodetskom situacijskom nacrtu
  2. Dokaz da investitor ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini

U postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja utvrđuje se da je:

  • Idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
  • Idejni projekt izrađen u skladu s zakonom i propisima
  • predviđeno mjesto i način priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu da je uz zahtjev priložena sva potrebna dokumentacija

Rješenje o uvjetima građenja važi 2 (dvije) godine, što znači da investitor može pristupiti građenju u roku od 2 (dvije) godine od dana pravomoćnosti rješenja. Važenje rješenja se može produljiti još jednom na 2 (dvije) godine pod uvjetom da se nisu izmijenili uvjeti u skladu kojih je izdano rješenje. Nadležno upravno tijelo je dužno čuvati idejni projekt i rješenje o uvjetima građenja.