Katastar i ZK - Parcelacija

Izrada elaborata za katastar i zemljišnu knjigu.


Parcelacija - dioba ili spajanje katastarskih čestica

Parcelacija zemljišta - je podjela katastarske čestice na dvije ili više katastarskih čestica, ili spajanje dvije ili više katastarkih čestica u jednu katastarsku česticu, ovisno o zahtjevima naručitelja ili prema uvjetima urbanizma, tj. prema formiranju građevinskih čestica.

Parcelacija se provodi u skladu sa slijedećim aktima:

Nije dopuštena parcelacija zemljišta izvan građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja.

Parcelacija se provodi na temelju parcelacijskog elaborata kojeg izrađuje ovlašteni inženjer geodezije. Provodi se u katastru zemljišta odnosno katastru nekretnina. Katastarski operat nakon provedbe parcelacijskog elaborata, dokumentaciju šalje u zemljišne knjige, koje po upisu predmeta šalju podnositelju zahtjeva rješenje.