Katastar i ZK - Iskolčenje

Iskolčenja građevina ili iskolčenja međa.


Iskolčenje međa ili objekata

Iskolčenje je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija na terenu.

Iskolčenje objekta je geodetska usluga prenošenja na teren projektiranih dimenzija, visina i položaja točaka određenog objekta. Samo iskolčenje objekta obavlja se na osnovu podataka dobivenih od projektanata kako bi građevinari na gradilištu bili upoznati sa dimenzijama objekta.

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine.

GEOSOFT d.o.o. kao ovlaštena geodetska tvrtka može obavljati :

  • Iskolčenje trasa
  • Iskolčenje trasa prometnica
  • Iskolčenje trasa vodova
  • Iskolčenje i kontrola položaja i dimenzija strojeva, elemenata strojeva i montažnih elemenata
  • ......sva druga iskolčenja